tájékoztatásul

Adatkezelési tájékoztató

hajnalon.hu weboldalon történő adatkezelésről.

Érvényes: 2022. június 1-től visszavonásig.

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) Fülöp Hajnalka e.v (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen weboldalon történő személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsa. A Tájékoztató módosításai a hajnalon.hu webcímen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja jelen weboldalra látogatók magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjt és kezel, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek. A weboldal használata teljesen önkéntes, így a weboldal használatának következtében szükségesen keletkező személyes adatokat Adatkezelő hozzájárulás jogalapon kezeli. Jelen tájékoztató célja, hogy a weboldal látogatója az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét átlássa és az ezzel kapcsolatban biztosított jogai világosan érthetőek legyenek számára.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

  • Személyes adat: személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.
  • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
  • Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
  • Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

  • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
  • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.
  • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

ADATKEZELŐ:

Fülöp Hajnalka egyéni vállalkozó
Székhely: 2111 Szada, Székely B. út 61/1.
Az adatkezelő e-mailcíme: hfulop@gmail.com

Az adatkezelés megnevezése és céljaAz adatkezelés jogalapjaA kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama
Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés:
Érintett beazonosítása, kapcsolatfelvétel az Érintettel
Érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
Érintett neve, Érintett e-mail címe, Érintett telefonszáma
Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.
Megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelés: a Vevő / Megrendelő beazonosításaSzerződéses kötelezettség teljesítése
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont
A Vevő / Megrendelő vezeték- és keresztneve, telefonszáma, e-mail címe
A megrendelés elküldésével létrejött szerződés megkötésétől számított 5 év(a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6.22. § (1) bekezdésére tekintettel, amely alapján a polgári jogi követelések 5 év alatt évülnek el.
Fizetési tranzakció:
A fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása az Eladó / Szolgáltató és a fizetési szolgáltató rendszere között. A tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása.
Érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
A számlatulajdonos neve, számlázási címe, telefonszáma, e-mail címe, a megvásárolt termék/ szolgáltatás ára, tranzakció összege és napja.
A bankszámlaszámot az Érintett saját bankján keresztül adja meg.
Az Adatkezelő nem kezel és nem tárol számlaadatot.
A szerződés teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény „Sztv.” 166. § (6) bekezdésére és az Sztv. 169. § (1) bekezdésére figyelemmel)
A Vevővel/Megrendelővel történő kapcsolattartás:
Megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás és a jövőben elérhető termékekről, szolgáltatásokról szóló tájékoztatás
Jogos érdek
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont
Vevő / Megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe
A Vevővel / Megrendelővel kötött szerződés fennállásáig vagy az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok, rendezvénymeghívók küldésének az érintett általi megtiltásáig, azaz a GDPR 21. cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási jog gyakorlásáig. (Amelyik korábbi.)
Számlázási tevékenység:
Számla szabályszerű kiállítása, számviteli bizonylatok megőrzése
Jogi kötelezettség teljesítése
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont
Számlázási név, cím, adószám, a megvásárolt termék ára / a megvásárolt szolgáltatás díja, a vásárlás napja
A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére és az Sztv. 169. § (1) bekezdésére figyelemmel)
Hírlevél küldése:
Tartalommarketing, promóciós ajánlatok.
Érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
Feliratkozó neve, e-mail címe
Érintett törlési kérelméig
Közösségépítés közösségi média felületekenÉrintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)
Érintett nyilvános profiladatai
Érintett leiratkozásáig
Workshopok rendezése:
Résztvevő Érintettek adatainak kezelése
Érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)
Érintett neve Érintett e-mail címe, érintett telefonszáma
Érintett törlési kérelméig
Fénykép-, Videó- és Hangfelvételek készítése:
A workshopok megörökítése, népszerűsítése.
Érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)
Érintett képmása, hangja.
Az adatkezeléshez szükséges nyilatkozatot az Érintett vagy kiskorú esetén az Érintett törvényes képviselője a megrendelés folyamán a honlapon keresztül jelölőnégyzet kitöltésével teszi meg.
Érintett törlési kérelméig

TÁRHELYSZOLGÁLTATÁS
Adatfeldolgozó neve: ININET Internet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10
Cégjegyzékszáma:01-09-970252
Adószáma:23537646-2-42
Elektronikus (e-mail) cím:info@ininet.hu
Telefonszám:+36202939058
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

I. CÍMZETTEK (TOVÁBBI ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK)

Adatkezelő egyes feladatok ellátása érdekében külső Adatfeldolgozókat (Címzetteket) vehet igénybe.

Virtuális asszisztencia szolgáltatást nyújtó vállalkozás
Adatfeldolgozó neve: Nemeskéri Mónika e.v.
Székhelye: 6764. Balástya, Őszeszék, tanya 288.
Elektronikus (e-mail) cím: info@n-office.hu
Telefonszám: +36703145679

II. ADATTOVÁBBÍTÁS MEGVALÓSULÁSA HARMADIK ORSZÁGBA:

A harmadik országba tartozó adatfeldolgozó(k) cégek szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

III. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFLIALKOTÁS

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az oldalon nem történik.

IV. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal védi.

V. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Érintett az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat.
Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.
Az Adatkezelő különösen az alábbiakra hívja fel az Érintett figyelmét:
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

1.) TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG: 

Amennyiben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, az Adatkezelő köteles Érintettnek tájékoztatást nyújtani – az Érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Az Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Érintett rendelkezésre bocsátásával adja meg. 

2.) HOZZÁFÉRÉSI JOG:

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Érintett kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. 

3.) HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

4.) TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG: 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Érintett kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A fentiek nem alkalmazandók amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

5.) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG: 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés Érintett által kért korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Érintettet előzetesen tájékoztatja. 

6.) TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

VI. PANASZTÉTELI JOG:

Érintett jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/)

VII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

Adatkezelő egyebekben tájékoztatja az Érintetteket, hogy a honlapon cookie-kat, más néven sütiket használ. A sütik olyan file-ok, amelyek információt tárolnak az érintett webes böngészőjében. A süti a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést. A sütik segítségével a weboldalak üzemeltetői anonim statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. A legtöbb süti nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek. 

A honlapok az alábbi fajtájú sütiket használhatják: 

Ideiglenes sütik, melyek addig maradnak az érintett eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalt. 

Állandó sütik, melyek az Érintett webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Érintett nem törli. 

Harmadik féltől származó sütik, melyeket harmadik fél helyez el az Érintettnél (pl. Google Analytics). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat. 

A sütik az alábbiak szerint is csoportosíthatók: 

a) Elengedhetetlen munkamenet sütik: használatuk elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg. 

b.) Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik: ezek segítenek abban, hogy Adatkezelő megkülönböztethesse a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a honlapon. Nem gyűjtenek Érintettet azonosítani képes információkat, hiszen az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. 

c.) Funkcionális sütik: e sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg Érintett a honlapot, vagy az általa korábban megadott, és tárolni kért adatait. Ezek a sütik nem követik nyomon az Érintett más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Érintett megosztott. 

d.) Célzott vagy reklám sütik: ezek segítségével a honlap az Érintett érdeklődési körének leginkább megfelelő információt tud nyújtani. Ehhez az Érintett kifejezett belegyezése szükséges, hiszen ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Jelen honlap az IP címet, a látogatás időpontját, a látogatott oldalt, a látogató országát, a böngésző verziószámát és az operációs rendszer típusát rögzíti analitikai és biztonsági okokból kifolyólag. Erre a jogos érdekek érvényesítése, megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében, illetve analitikai okokból van szükség. 

Adatkezelő a sütiket az Eker tv., az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően használja. 

Azon honlapoknak, – így az Adatkezelő által üzemeltetett weblapnak –, melyek az Európai Unión belül működnek, a sütik használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. A sütiket a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a Felhasználónak, amikor sütit küld az eszközre. 

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy e fájlok letiltása vagy korlátozása ronthatja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkcionalitásában is. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállítások érdekében Adatkezelő kéri, hogy érintett használja keresője “Segítség” vagy „Súgó” menüjét, illetve kattintson az alábbi, esetében releváns linkre: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-yourprivacy/cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US  Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:

Az adatkezelési tájékoztató elkészítésénél az alábbi jogszabályokat vettük különös tekintettel figyelembe:

  • Az Európai Parlement és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényt („Infotv.)

A tájékoztató összeállításánál figyelembe vettük továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásait.

Oszd meg!
Scroll to Top